• dom
  • >
  • kim jesteśmy.

Langlada Lighting Technology Co., LTD.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

O?wietlenie Langlada z siedzib? w FoShan (Chiny), jest spó?k? córk? FoShan YiCai Lighting Technology Co., LTD. który za?o?y? w 2006 roku, teren parku fabrycznego obejmuje 19 000 metrów kwadratowych.

Fabryka wyposa?ona w zaawansowane urz?dzenia: maszyny do t?oczenia metali, tokarki CNC, maszyny do odlewania ci?nieniowego, maszyny do t?oczenia na zimno i oprzyrz?dowanie do form itp.


Jeste?my wysoko wykszta?conym, wysokiej jako?ci, m?odym, energicznym i sta?ym profesjonalnym zespo?em. Zawsze trzymali?my si? pierwotnej intencji, pragmatycznej integralno?ci i ci?g?ej eksploracji innowacyjnych technologii w produktach i zastosowaniach LED.


Jako profesjonalny producent lamp LED, 

zapewniamy klientom profesjonaln? i kompleksow? obs?ug? w zakresie customizacji in?ynierskiej, renderowania produktów i o?wietlenia oraz wsparcia technicznego. Jeste?my zdeterminowani, aby"poszukiwa? najlepszych rozwi?zań o?wietleniowych dla klientów, najbardziej ciep?ych i komfortowych efektów ?wietlnych" jako cel i dalej id? do przodu.

 

Oprawy firmy Langlada s? preferowanym wyborem dla architektów o?wietlenia, konsultantów o?wietleniowych, projektantów oraz instalatorów elektrycznych i s? u?ywane we wszystkich zastosowaniach.

Staramy si? projektowa? i wytwarza? nasze oprawy o?wietleniowe zgodnie z najnowsz? technologi? i najwy?szymi standardami jako?ci.


* G?ówne linie produktów: 

-?wiat?o LED na torze

-LED Grille ?wiat?a

-?wiat?o reflektora

-Modu? LED

-?wiat?o LED w dó?

-Oprawa GU10/MR16

-Akcesoria do lamp OEM / ODM / SKD / Us?ugi narz?dziowe

product range 800px.jpg


*Wymagane niskie MOQ

Utrzymujemy ilo?? zapasów dla wi?kszo?ci produktów, aby spe?ni? pilne wymagania niektórych klientów końcowych.

 

* Efektywne kosztowo i kontrola dostawy

Wi?kszo?? komponentów produkujemy sami z surowego aluminium, najlepiej kontrolujemy ka?dy proces zarz?dzania i czas realizacji produkcji.

 

*Certyfikaty

Fabryki otrzyma?y certyfikat ISO 9001 od autoryzowanych jednostek certyfikuj?cych.

 

*Produkcja

Oprawy Langlada s? skonstruowane i wykonane z wysokiej jako?ci materia?ów z niezwyk?? dba?o?ci? o szczegó?y. Solidna i wysokiej jako?ci konstrukcja zapewnia, ?e ??oprawy b?d? si? prezentowa? przez wiele lat. Nasze produkty wykonane z aluminium s? generalnie odlewane pod wysokim ci?nieniem ze szczególnym uwzgl?dnieniem czysto?ci i stopu aluminium w celu zapewnienia maksymalnej odporno?ci na korozj?. Ponadto s? one traktowane chromianem, co zapewnia optymaln? przyczepno??, tworz?c idealne pod?o?e do powlekania proszkowego poliestru. Proces ten pozwala na instalowanie produktów we wszystkich typach trudnych warunków.


*Gwarancja

W Langlada jeste?my dumni z jako?ci naszych produktów. Dost?pna jest rozszerzona gwarancja pod pewnymi warunkami.

Jeste?my zawsze z Tob? razem i chcemy by? jedynymi za Tob?, aby Twój biznes i projekt by?y bardziej op?acalne, oparte na doskona?ej jako?ci i wzajemnej wspó?pracy win-win.

Po prostu skontaktuj si? z nami, aby uzyska? wi?cej informacji.

 FAQ:

1.    Czy jeste? fabryk? lub firm? handlow??
Jeste?my fabryk? córek FoShan YiCai Lighting Technology Co., LTD. który za?o?y? w 2006 roku, tereny fabryczne obejmuj? 19 000 metrów kwadratowych, a pracownicy oko?o 150 pracowników.

I zamierzamy zbudowa? nowy, wi?kszy Park Przemys?u Fabrycznego.

?wiadczymy us?ugi ODM i OEM.

 

2.    Jaki jest Twój g?ówny produkt i us?uga?
Skupiamy si? na o?wietleniu komercyjnym LED: takim jak LED Track Light, LED Grille Light, LED Downlight, LED Module, oprawa GU10/MR16 itp.)

?wiadczymy równie? us?ugi ODM i OEM oraz rozwi?zania o?wietleniowe.

 

3.    Masz mo?liwo?? prowadzenia niezale?nych badań i rozwoju?
Nasz dzia? in?ynieryjny ma 6 sztabów, mamy zdolno?? badawczo-rozwojow?, aby nasze produkty by?y konkurencyjne. Zbieramy równie? regularnie opinie klientów, informacje o nowych technologiach, ulepszaniu produktów i nowych wymaganiach dotycz?cych produktów. Co miesi?c wprowadzamy na rynek nowe produkty.

 

4. Jakie posiadasz certyfikaty?

Nasze produkty przesz?y CE, RoHS itp., zastosujemy nowy certyfikat zgodnie z wymaganiami klienta.

 

5.    Jaka jest Twoja zdolno?? produkcyjna?
Oko?o 3000-5 000 sztuk / dzień

 

6.    Jaka jest gwarancja?
Wszystkie produkty obj?te co najmniej 2-letni? gwarancj?. Dost?pna jest rozszerzona gwarancja, zale?nie od ?yczenia klienta i warunków produktu.

 

7.    A co z czasem dostawy?
Dla próbki: oko?o 1-5 dni po potwierdzeniu szczegó?ów i na?adowaniu próbek.
Czas dostawy do masowej produkcji: 7-18 dni po potwierdzeniu zamówienia po otrzymaniu wp?aty kupuj?cego. Czas dostawy b?dzie regulowany w zale?no?ci od ilo?ci.

 

8.    Jak radzisz sobie z defektami?
100% wymiany wad w okresie gwarancyjnym. Klient wy?le ??raport ze zdj?ciem, a próbka defektu b?dzie wymagana w zale?no?ci od innej sytuacji.


9.    Co powiesz na projekt opakowania i produktu??
Standardowe opakowanie to produkt o parametrach wydajno?ci w neutralnym drukowaniu laserowym i etykiecie, neutralnym wewn?trznym pude?ku eksportowym i opakowaniu kartonowym. Po prostu poinformuj nas, je?li potrzebujesz swojego znaku / marki / logo na produktach lub opakowaniu, zorganizujemy dla Ciebie zgodnie z Twoim projektem i szczegó?ami.

 

10.    Jaki jest termin p?atno?ci??
T / T, L / C, Western Union, karta kredytowa równie? dost?pna.

  

11.    Jaki jest sposób dostawy??
1) drog? morsk?,

2) drog? powietrzn?,

3) DHL, UPS, FedEx, TNT

 

12.    Czy mo?emy kupi? od ciebie próbk???
Tak, próbka jest dost?pna.

 

 Uzyskaj najnowszą cenę? Odpowiemy najszybciej jak to możliwe (w ciągu 12 godzin)

Polityka prywatności